מדיניות ביטולים

תקנון מדיניות ביטולים

תקנון מדיניות שינוי או ביטול עסקה – משקאות המשמח
*בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981
*בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010
* בכפוף לתקנון אתר "משקאות המשמח”

1. מדיניות שינויים או ביטולים והחזרות טובין:

1.1 על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלו, ולערוך השוואה לצורך התאמה בין ההזמנה ובין החשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.

1.2 למעט בגין סוגי משקאות שיפורטו להלן, ולמעט בגין משקאות שנרכשו במסגרת מבצע מסוים, הרוכש יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד קבלת המשקאות, בכפוף להחזרת המשקאות כשהם סגורים ובאריזתם המקורות כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק. כל זאת ועוד בכפוף להצגת חשבונות המעידה על עצם קיום ביצוע ההזמנה ו/או הוכחה אחרת לגבי עצם קיום ביצוע העסקה ו/או מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום (אשראי, מזומן וכיוצ”ב).

1.3 על אף האמור לעיל, הזמנת יין לסוגיו, בירה או שתייה קלה, אינם ניתנים לביטול או החזרה. מוצר הנרכש כחבילה אחת (אם המוצר ניתר להחזרה, ראו לעיל) יוחזר כחבילה אין להחזיר מוצרים בודדים המרכיבים את החבילה.

1.4 שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה בכפוף להסכמת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי ו/או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד. החברה תהא רשאי על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא”ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא”ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

1.5 במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה. החברה רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הרוכש לבין החברה וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.

1.6 במקרה של ביטול הזמנה על ידי הלקוח לאחר שקיבל לידיו בפועל את המוצרים שרכש – על חובת הלקוח להחזיר את המוצרים כשהם בתוך אריזתם המקורית, סגורים הרמטית ללא פגם כלשהו ולא נעשה בהם כל שימוש.

1.7 בעת החזרת המוצר/ים על ידי הלקוח, ללקוח האפשרות לבקש מהחברה שתספק עבורו שליח מטעמה, והכל על מנת לאסוף את מוצרי הרכישה המבוטלת. השירות כרוך בעלות משלוח רגיל. כמו כן ומבלי לגרוע ברישא של סעיף זה, איסוף מוצרי הרכישה להחזרה על ידי שליח מטעמם החברה הינו בכפוף לאישור החברה שאכן תכולת מוצרי הרכישה, אכן ניתנת להחזרה.

1.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המשקאות ו/או אספקתם ו/או הובלתם, במישרין ו/או בעקיפין, לרוכש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישת, אספקת והובלת המשקאות וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם, תהא החברה רשאי להודיע על ביטול הרכישה כולה או מקצתה;

– במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את החברה.

 – אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי הרוכש.
     אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

– במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.

– אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו ו/או שהרוכש ו/או צד ג’ כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, החברה תהיה
    רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה ואף לתבוע את הרוכש ו/או צד ג’ כלשהו/

– בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, החברה תודיע לרוכש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והרוכש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

–  זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

1.9 החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה ב חברה ו/או מי מטעמה ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא ל חברה ו/או מי.

1.10 ביטלה החברה עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין

1.11 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המשקאות שהוזמנו ע”י הרוכש.

1.12 זיכוי עבור ביטול עסקה, יתבצע לאחר קבלת המוצרים לידי החברה ובכפוף לאישור החברה שתכולת מוצרי הרכישה אכן ניתנים להחזרה.

1.13 כל האמור לעיל במצטבר, בתקנון מדיניות שינוי וביטול עסקה – משקאות המשמח, הינו כפוף לתקנון אתר חברה – משקאות המשמח, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

מפת הגעה
גם בפייסבוק
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נחזור אליכם בקרוב.